Zakres usług

Oferta naszej kancelarii prawnej

01.

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych

w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych - Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu, stałej i doraźnej, pomocy prawnej dla gmin, gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz sp-zozów, a także parku narodowego.

02.

Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych

Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej I i II instancji oraz przed sądami administracyjnymi, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo oświatowe, dotacji unijnych,

03.

Prawo bankowe

doradztwo, bieżąca obsługa podmiotów z sektora bankowego, prowadzenie sporów sądowych, przygotowywanie i weryfikacja umów, prowadzenie negocjacji - Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze banków, prowadzeniu negocjacji i rozwiązywaniu sporów,

04.

Tworzenie, przekształcanie, likwidacja spółek prawa handlowego

Kancelaria świadczy pomoc prawną od przygotowania umowy spółki odpowiadającej oczekiwaniom Klientów, aż do skutecznej rejestracji spółki, a także prowadzi kompleksową obsługę likwidacji oraz przekształceń. Prawnicy Kancelarii doprowadzili do powstania i przekształcenia wielu spółek osobowych i kapitałowych,

05.

Bieżąca obsługa przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego

Kancelaria świadczy m. in. usługi polegające na opiniowaniu i tworzeniu umów, regulaminów oraz aktów wewnętrznych, a także prowadzi obsługę prawną organów spółek oraz prowadzi negocjacje w imieniu Klientów. W spektrum działalności Kancelarii pozostaje w szczególności świadczenie pomocy prawnej na rzecz spółek hotelarskich,

06.

Świadczenie usług z zakresu prawa pracy

polegających na bieżącej obsłudze pracodawców (weryfikacja regulaminów, umów o pracę i innych przepisów wewnętrznych, w tym dotyczących przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji, prowadzenie sporów sądowych i negocjacji, itp.) oraz reprezentowaniu pracowników w sporach z pracodawcami,

07.

Doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego

od wielu lat Kancelaria skutecznie świadczy pomoc prawną (w tym zastępstwo procesowe) w sprawach spadkowych, sprawach z zakresu prawa zobowiązań oraz sprawach rzeczowych, do których należy również kompleksowa obsługa transakcji na rynku nieruchomości,

08.

Prowadzenie sporów sądowych

w tym: o zapłatę, odszkodowawczych, o zadośćuczynienie za krzywdę, o naruszenie dóbr osobistych, o ochronę własności i posiadania. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu spraw w ramach elektronicznego postępowania upominawczego i prowadzeniu spraw windykacyjnych,

09.

Pomoc prawna po angielsku

Kancelaria świadczy również usługi wymagające znajomości prawniczego języka angielskiego polegające m. in. na przygotowywaniu i weryfikacji umów, prowadzeniu negocjacji oraz wykonywaniu tłumaczeń prawniczych.

Konsultacja prawna

Chciałbym porozmawiać