Klauzula informacyjna Rodo

INFORMACJA dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria „Radcowie Prawni Krawczyk, Pukalak-Krawczyk i Współpracownicy” spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, ul. Kasprowicza 1 (zwany dalej również Administratorem lub Kancelarią). Kancelaria działa również jako Podmiot przetwarzający, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a),  b), c) i f) RODO w celu:

a) Zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej umowy o udzielenie pomocy prawnej objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem (w wypadku jej zawarcia) lub innego rodzaju umów – podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia i wykonania zawartej umowy,

b) Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa,

c) Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny lub inna właściwa ustawa),

3. Administrator może przetwarzać również dane szczególne wymienione w art. 9 ust. 1 i 10 RODO, w szczególności ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej zdrowia, dane o karalności a także inne dane szczególne, jeżeli jest to niezbędne do świadczenia pomocy prawnej oraz wykonywania zawodu radcy prawnego. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 pkt (f) i art. 10 RODO oraz przepisy prawa o radcach prawnych.

4. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności nie dokonuje ich profilowania.

5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia rzecz pomocy prawnej i wykonywania zawodu radcy prawnego, z zastrzeżeniem przetwarzania danych osobowych uzyskanych nie od osób, których dane te dotyczą.

6. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:

a) wymaganego przepisem prawa,

b) istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,

c) przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy,

d) obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.

7. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe:

a) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

b) Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych, chyba, że jest to niezbędne do zrealizowania celów zawartej  umowy.

9. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych,  przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie, jeśli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.

10. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się osobiście w siedzibie Kancelarii lub na adres mailowy: przemyslaw.krawczyk@kancelariakrakow.pl; paulina.pukalak@kancelariakrakow.pl

11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.