Zakres usług

Oferta naszej kancelarii prawnej

1) Obsługa jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych -
w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych - Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu, stałej i doraźnej, pomocy prawnej dla gmin, gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz sp-zozów,


2) Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych
Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej I i II instancji oraz przed sądami administracyjnymi, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o systemie oświaty, dotacji unijnych,


3) Prawo bankowe -
doradztwo, bieżąca obsługa podmiotów z sektora bankowego, prowadzenie sporów sądowych, przygotowywanie i weryfikacja umów, prowadzenie negocjacji - Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze banków, prowadzeniu negocjacji i rozwiązywaniu sporów,


4) Tworzenie, przekształcanie, likwidacja spółek prawa handlowego
Kancelaria świadczy pomoc prawną od przygotowania umowy spółki odpowiadającej oczekiwaniom Klientów, aż do skutecznej rejestracji spółki,  a także prowadzi kompleksową obsługę likwidacji oraz przekształceń. Prawnicy Kancelarii doprowadzili do powstania i przekształcenia wielu spółek osobowych i kapitałowych,


5) Bieżąca obsługa przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego
Kancelaria świadczy m. in. usługi polegające na opiniowaniu i tworzeniu umów, regulaminów oraz aktów wewnętrznych, a także prowadzi obsługę prawną organów spółek oraz prowadzi negocjacje w imieniu Klientów,


6) Świadczenie usług z zakresu prawa pracy -
polegających na bieżącej obsłudze pracodawców (weryfikacja regulaminów, umów o pracę i innych przepisów wewnętrznych, w tym dotyczących przeciwdziałaniu mobbingowi, prowadzenie sporów sądowych i negocjacji, itp.) oraz reprezentowaniu pracowników w sporach z pracodawcami,


7) Doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego
od wielu lat Kancelaria skutecznie świadczy pomoc prawną (w tym zastępstwo procesowe) w sprawach spadkowych, sprawach z zakresu prawa zobowiązań oraz sprawach rzeczowych, do których należy również kompleksowa obsługa transakcji na rynku nieruchomości,


8) Prowadzenie sporów sądowych -
w tym: o zapłatę, odszkodowawczych, o zadośćuczynienie za krzywdę, o naruszenie dóbr osobistych, o ochronę własności i posiadania. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu spraw w ramach elektronicznego postępowania upominawczego i prowadzeniu spraw windykacyjnych,


9) Pomoc prawna po angielsku
Kancelaria świadczy również usługi wymagające znajomości prawniczego języka angielskiego polegające m. in. na przygotowywaniu i weryfikacji umów, prowadzeniu negocjacji oraz  wykonywaniu tłumaczeń prawniczych.