Wsparcie utworzenia SP ZOZ

Kancelaria wspiera od strony prawnej, pierwszą na terenie Województwa Małopolskiego, procedurę utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w drodze połączenia trzech istniejących SP ZOZ-ów.

Kancelaria wspiera od strony prawnej, pierwszą na terenie Województwa Małopolskiego, procedurę połączenia przez zjednoczenie polegającą na utworzeniu nowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ-u) na bazie trzech istniejących SPZOZ-ów. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię polegała w szczególności na:

  • przygotowaniu uchwały o połączeniu (aktu połączenia),
  • przygotowaniu informacji o połączeniu dla pracowników i konsultowaniu spraw z zakresu prawa pracy związanych z połączeniem,
  • przygotowaniu uchwały w sprawie nadania statutu nowemu SPZOZ-owi,
  • przygotowaniu dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia konkursu na kierownika nowego SPZOZ-u i udzielaniu konsultacji prawnych związanych z procedurą wyłonienia kierownika,
  • udzielaniu bieżących konsultacji dotyczących wniosku do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wniosku do KRS.