Polisolokaty na celowniku

Polisolokaty i związane z nimi negatywne konsekwencje dla klientów znalazły się ponownie w kręgu zainteresowania kancelarii.

W dalszym ciągu osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia na życie, powiązanego z inwestycyjnym funduszem kapitałowym, napotykają na istotne trudności w możliwości rozwiązania tych umów – bez utraty większości wpłaconych przez nich środków, a w przypadku wypowiedzenia tych umów – trudności w odzyskaniu wpłaconych przez nich pieniędzy. Sytuacja ta jest nadal aktualna, pomimo wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, postanowienia umownego regulaminów przyjętych dla tzw. polisolokat, zawierającego opłatę likwidacyjną w rażąco wygórowanej wysokości, to jest około 80-90% wpłaconych środków w przypadku rezygnacji Klienta w pierwszych latach obowiązywania polisy (klauzula wpisana w dniu 14.05.2013r. pod numerem 4632). Pomimo, że postanowienia te stają się bezskuteczne wobec Klientów, nadal napotykają oni na odmowę rozwiązania tych umów, bez ujemnych konsekwencji finansowych. Umowy te należy natomiast, w opinii Kancelarii, uznawać za nieważne od samego początku jako sprzeczne z kodeksem cywilnym i ustawą o działalności ubezpieczeniowej , gdyż przedmiotowe umowy, pod pozorem ochrony ubezpieczeniowej, dotyczyły produktów o charakterze czysto inwestycyjnym, które na domiar złego obwarowane są licznymi opłatami, niezależnymi i niemożliwymi do wyliczenia dla Klientów. Zawarte w kancelarii ugody w tym przedmiocie dają nadzieję na dalszą możliwość rozwiązania tego typu sporów.